REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem fitpets.pl prowadzonym przez FITPETS S z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 89/43, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000866348, NIP: 7011002590, REGON: 38741446300000. 
 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
 • adres korespondencyjny: Jerozolimskie 89/43, 02-001, Warszawa
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@fitpets.pl
 1. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usługi lub korzystająca z usługi Konta,
 • Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
 • Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów o świadczenie Usługi,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem fitpets.pl
 • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na regularnym dostarczaniu Klientowi karmy dla psów.
 1. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
 • formularze zawarte w Serwisie,
 • poczta elektroniczna,
 • kontakt telefoniczny,
 • korespondencja pocztowa.
 1. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU, WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ USłUGA KONTA

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie zawieranie ze Sprzedającym umów sprzedaży oraz o świadczenie usług, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 1. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 1. Usługa Konta umożliwia Klientowi dokonywanie zakupów, zapamiętywanie jego preferencji zakupowych, historii zamówień oraz daje możliwość dokonywania i zarządzania zamówieniami, a także zarządzania ustawieniami prywatności.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:
 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych jego użytkowników,
 • korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 1. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Użytkownika, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

 

3. USłUGA I PROCES ZAKUPOWY

 1. Do złożenia zamówienia na Usługę, niezbędne jest podanie wymaganych danych w formularzu zakupowym lub skorzystanie z danych zapamiętanych w usłudze Konta.
 1. Po podaniu danych, o których mowa powyżej, Sprzedający proponuje Klientowi właściwe rodzajowe, ilościowe i jakościowe parametry karmy.
 1. Sprzedający udostępnia usługę wyłącznie w formie subskrypcji (tj. ciągłych dostaw, aż do odwołania przez Klienta).
 1. Klient ma możliwość rezygnacji z dalszych dostaw poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta lub przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail, na adres kontakt@fitpets.pl.
 1. Klient ma możliwość przesunięcia daty dostawy poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 1. Dyspozycja przesunięcia dostawy lub anulowania subskrypcji musi być dokonana najpóźniej do godziny 23:59 na dwa dni przed planowanym dniem dostawy. W przypadku przekroczenia w/w terminu, dyspozycja będzie miała skutek w stosunku do następnej dostawy.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający udostępnia następujące metody płatności:
 • płatność za pobraniem, za pomocą karty płatniczej lub gotówki,
 • przedpłatą, za pośrednictwem bramki Przelewy24 (dostarczanej przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) 
 • cykliczne obciążenie karty płatniczej, za pośrednictwem platformy Stripe (dostarczanej przez Stripe Payments Europe Ltd., O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia).
 1. W przypadku wyboru Usługi w modelu subskrypcyjnym opłacanej za metodą cyklicznego obciążenia karty płatniczej, Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności (Stripe) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej należności za dostawę w danym cyklu. Opłata będzie pobierana przez operatora płatności co okres odpowiadający wybranemu cyklowi dostaw, w kwotach zgodnych z ceną zamówionej przez Klienta karmy. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość́ zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą̨ przechowywane przez operatora płatności (Stripe Payments Europe Ltd.). Stripe pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie w postaci tzw. Tokenu (wirtualnego identyfikatora karty), umożliwiającego przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą̨ którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego. Aby anulować automatycznie odnawialną subskrypcję, należy wyłączyć tę opcję poprzez odpowiednią dyspozycję w ustawieniach Konta. Wyłączenie subskrypcji spowoduje, że system nie naliczy i nie pobierze kwoty płatności za kolejną dostawę.
 1. W przypadku płatności poprzez cykliczne obciążenie karty płatniczej, pobranie płatności następuje na 24 godziny przed kolejną dostawą. W przypadku braku możliwości pobrania pełnej płatności (w szczególności ze względu na brak wystarczających środków), Sprzedający informuje Klienta o takiej okoliczności, wyznaczając mu dodatkowy termin na uzupełnienie zapłaty. W przypadku jego bezskutecznego upływu, Sprzedający ma prawo odmówić dostawy.
 1. W przypadku wyboru płatności w modelu przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem Przelewy24, na koncie Klienta w dniu dostawy musi znajdować się co najmniej jednokrotność wartości jednej dostawy. Wartość dostawy jest odejmowana z konta klienta w dniu jej dokonania.
 1. W przypadku nieuiszczenia płatności w sposób i w terminie określonym w ustępach powyższych, Sprzedający wedle swojego wyboru uprawniony jest do wstrzymania dostawy lub do jej dokonania z zastrzeżeniem konieczności późniejszego uregulowania należności przez Klienta, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

 

5. WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa następuje pod wskazany przez Klienta adres w określonym w zamówieniu dniu.
 2. W przypadku braku obecności Klienta pod wskazanym adresem, przesyłka z zamówieniem pozostawiana jest, wedle wyboru osoby doręczającej, przed drzwiami mieszkania Klienta, na jego posesji lub u innej osoby, która zgodziła się przekazać ją Klientowi (np. u sąsiada bądź na recepcji w przypadku budynków biurowych). Dostawa w ten sposób, potwierdzana jest kierowaną do Klienta wiadomością SMS.
 3. W przypadku niemożności dostarczenia przesyłki również w sposób, o którym mowa w ust. 2, osoba doręczająca informuje o lokalizacji, z której Klient sam może paczkę odebrać.

 

6. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I SKUTKÓW STOSOWANIA KARM

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad, tj. karmy pełnoporcjowej, wyprodukowanej z naturalnych składników oraz świeżej.
 1. Sprzedający oświadcza jednak, że przygotowane przez niego diety są odpowiednie wyłącznie dla psów zdrowych i nie bierze odpowiedzialności za stosowanie ich u psów cierpiących na jakiekolwiek schorzenia, które wymagają stosowania specjalistycznej diety weterynaryjnej.

 

7. GWARANCJA

 1. W przypadku niezadowolenia Klienta z karmy dostarczonej w ramach pierwszej dostawy, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
 1. Roszczenie z tytułu gwarancji musi zostać zgłoszone w terminie 10 dni od daty dostawy, drogą e-mailową lub telefoniczną. 
 1. Warunkiem uzyskania zwrotu jest wcześniejszy zwrot karmy na adres: FITPETS S z o.o., Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001, Warszawa, w terminie nie późniejszym niż 5 dni od zgłoszenia, w ilości nie mniejszej niż 50% dostarczonej karmy.
 2. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał on płatności (chyba, że wskazał inny rachunek do zwrotu za pośrednictwem e-maila) za Usługę w terminie 14 dni.
 1. Żądanie zwrotu pieniędzy jest jednoznaczne z rezygnacją z subskrypcji.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia czy też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą objęcia pierwszej rzeczy w posiadanie. 
 1. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 2. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem: https://fitpets.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-fitpets/. 
 1. W wyniku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 1. W przypadku zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty za spełnioną do chwili odstąpienia część świadczenia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

9. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 1. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu oraz co do świadczonych Usług w następujący sposób:
 • adres korespondencyjny: Jerozolimskie 89/43, 02-001, Warszawa
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@fitpets.pl
 1. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Klientami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym: 
 • według miejsca zamieszkania pozwanego,
 • według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.
 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
 • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
 • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 1. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: 
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 1. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu oraz cen Usług.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu oraz nowe ceny Usług wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 4. Do dostaw zrealizowanych lub opłaconych zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub cen Usług, stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu lub cen usług. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., znajdują zastosowanie również do osób fizycznych zawierających umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli zawierana umowa nie ma dla tychże osób charakteru zawodowego.